Kuvassa on Kuopion vaakuna ja logo

Aluehallintovirasto ohjaa Kuopion kaupunkia muuttamaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet lain mukaisiksi

Aluehallintovirastossa on valvontana vireillä 27.06.2019 saapuneessa kantelukirjeessä ilmaistu epäkohta koskien Kuopion kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuutaksoja. Kantelukirjeessä on moitittu Kuopion kaupungin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuutaksojen määräytymistä, koska se kantelijoiden mukaan asettaa vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin kuntalaisiin. Kuopion kaupungin julkisessa liikenteessä on käytössä vyöhykeperusteiset maksut. Kuopion kaupunkia on kuultu ja aluehallintovirasto on harkinnut määräyksen antamista asiassa.

Aluehallintovirastoon saapuneen selityksen mukaan Kuopion kaupunki perustelee yhtenäistä hinnoittelua sillä, että alue on laaja ja julkista liikennettä on eri alueilla eri tavoin käytettävissä. Kuopion kaupungin julkisessa liikenteessä on käytössä vyöhykeperusteinen maksu, mutta se ei ulotu koko Kuopion kaupungin alueelle. Yhtenäinen omavastuutaksa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluissa on Kuopion kaupungin näkemyksen mukaan tasapuolinen kaikille kuljetuspalveluasiakkaille ja selkeä palvelujen käyttäjän, taksiautoilijoiden ja Kuopion kaupungin seurannan kannalta.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO 2020:20 todennut, että asiakasmaksuasetuksen 6 §:stä ilmenee, että pääsäännön mukaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asetuksen säännöksen loppuosa, jonka mukaan maksu voi olla edellä mainittuun maksuun verrattavissa oleva kohtuullinen maksu, tulee sovellettavaksi lähinnä silloin, kun paikkakunnalla ei ole sellaista julkista liikennettä, jonka maksuja voitaisiin käyttää perusteena asiakasmaksujen enimmäismäärälle. Vaikeavammaisille henkilöille järjestettävistä yksittäisistä kuljetuspalvelumatkoista voidaan siten yleispäätöksellä päättää perittäväksi enintään paikkakunnan julkisen liikenteen kertalipun hintaa vastaava maksu.

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt lainvastaisena päätöstä, jonka mukaan vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista oli peritty edelleen maksu Matkahuollon vuoden 2014 hinnaston kertalippujen hintojen perusteella, koska linja-automatkojen hinnat olivat kunnassa 1.7.2016 alkaen määräytyneet vyöhykejaon perusteella Waltti-korttijärjestelmässä ja koska uuden järjestelmän mukaiset lippujen hinnat olivat osittain edullisempia kuin aiemmat kertalippujen hinnat. Asiassa on ollut ratkaistavana, voidaanko näin määräytyviä maksuja pitää sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annetun asetuksen 6 §:n mukaisina. Korkein hallinto-oikeus on edellä mainituilla perusteilla päättänyt kumota kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen, jonka mukaan vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuna peritään edelleen Matkahuollon hinnaston mukainen kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta, koska se on lainvastainen.

Kuopion vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien määräytyminen toteutuu vastaavilla perusteilla kuin edellä mainitun KHO:n päätöksen kunnassa eli omavastuuosuudet on määritelty kilometriperusteisesti eikä vyöhykejaon mukaan.

Näillä perusteilla aluehallintovirasto pitää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain että vammaispalvelulain vastaisena menettelynä sitä, että vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuus määräytyy kilometriperusteisesti riippumatta asiakkaan asuinpaikasta.

Aluehallintovirasto katsoo tässä vaiheessa riittäväksi saattaa edellä esitetty KHO:n ratkaisussa esitetty lain tulkinta Kuopion kaupungin tietoon. Aluehallintovirasto velvoittaa Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnan antamaan 29.1.2021 mennessä selvityksensiitä, mihin toimenpiteisiin Kuopion kaupunki on annetun ohjauksen perusteella ryhtynyt.

Koko Aluehallintoviraston päätös liitteessä.

Lisätietoa ja tiedustelut: Antti Tuononen, toiminnanjohtaja

puh. 045 657 9696/ antti.tuononen(at)kynnys.fi