Kynnyksen logo

Apulaisoikeuskansleri on antanut ratkaisun arviointijakson käyttämisestä henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnissa

STM:lle asetetaan ratkaisussa velvoite arvioida lainsäädännön kehitystarpeita

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry arvosteli kantelussaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) menettelyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnissa. Henkilökohtaisen avun palveluntarvetta selvitetään muun ohella arviointijakson avulla asiakkaan kotona eli kotirauhan piirin ydinalueella, mutta vammaispalvelulaissa tai sosiaalihuoltolaissa ei ole tähän nimenomaisesti oikeuttavaa säännöstä.

Ratkaisun mukaan kantelun tarkoittamassa asiassa ei ole kyse viranomaistoimien ulottamisesta kotirauhan piiriin, koska kyse on julkisesta palvelutehtävästä kotirauhan piirissä. Kuitenkin ratkaisussa painotettiin, että asiakkaan on annettava arviointiin suostumuksensa. Arviointia ja suunnitelmaa tehtäessä asiakkaan mielipide ja näkemykset on kirjattava. Sosiaalihuollon tulisi mahdollisimman pitkälle pohjautua ammattihenkilön ja asiakkaan yhteiseen näkemykseen. Asiakkaan osallistumisella palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman laatimiseen sekä hänen mielipiteidensä huomioon ottamisella toteutetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan. Arviointijakson järjestämistä voidaan siis pitää hyväksyttävänä selvittämiskeinona sellaisissa tapauksissa, joissa avun tarpeesta ei muutoin ole saatavilla riittävän täsmällistä tietoa ja joissa asiakas itse suostuu arviointijakson järjestämiseen.

Ratkaisussa painotetaan myös, että mitä voimakkaammasta vallankäytöstä hoivatoimenpiteessä on kyse, sitä varovaisemmin on suhtauduttava asiakkaan suostumukseen toimenpiteen oikeutusperusteena. Samoin mitä riippuvaisempi asiakas on hoivaolosuhteistaan, sitä pidättyvämmin suostumukseen on suhtauduttava. Suostumuksen vapaaehtoisuuden ja aitouden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisiin tosiasiallisiin ja oikeudellisiin seurauksiin suostuminen tai kieltäytyminen johtaisi. Koska toiminta ulottuu kotirauhan piiriin, on viranomaisen ilmoitettava asiakkaalle selvästi suostumuksen merkitys, kerrottava arviointijakson sisällöstä ja toimenpiteistä ja varmistuttava siitä, että suostumus on aito. Viranomaisen on myös ilmoitettava, ettei kieltäytyminen johda palvelujen tarjoamatta jättämiseen, ja se, että asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että henkilökohtaisen avun hakijalla on myös mahdollisuus tehdä yksittäisestä hallintopäätöksestä oikaisuvaatimus hyvinvointialueelle tai valittaa hallinto-oikeuteen, mikäli päätöksenteossa on painotettu liikaa arviointijaksoa tai arviointijakso on jotenkin muutoin suoritettu virheellisesti ja palvelut ja tukitoimet eivät ole oikeassa suhteessa henkilön avun tarpeeseen. Lisäksi sosiaalihuollon laatuun tai kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.

Ratkaisussa todetaan, että kantelussa esiin tuodussa asiassa on kysymys kotirauhan piiriin ulottuvasta merkittävästä toimenpiteestä, jota ei ole laissa säännelty. Myöskään vuoden 2025 alusta voimaantulevassa uudessa vammaispalvelulaissa tai sosiaalihuoltolain uudistetussa pykälässä ei ole säännöstä arvioinnin järjestämisestä palvelun hakijan kotirauhan piiriin ulottuvalla alueella. Apulaisoikeuskansleri pyytääkin ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriötä esittämään arvionsa sääntelyn yhteensopivuudesta perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kanssa sekä lainsäädäntötoimien tarpeellisuudesta asiassa.

Päätös kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:

Terhi Toikkanen, juristi

Kynnys ry / Assistentti.info

terhi@assistentti.info