Teksti Avusta elän. Piirroksissa henkilöitä tekemässä arkisia asioita, kuten kaupassa avustajan kanssa

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu Kynnys ry:n kanteluun palvelusetelien arvosta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry teki 20.8.2020 eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun palvelusetelien arvojen määrittämisen lainmukaisuudesta. Kantelu tehtiin, koska palvelusetelien arvoja ei ole useissa Suomen kunnissa tarkistettu vuosiin, vaikka palveluntuottamisesta aiheutuneet kustannukset ovat nousseet. Tämän seurauksena vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun vaarantuu.

Vastauksessaan kanteluun eduskunnan oikeusasiamies katsoi, että palvelusetelin arvon kohtuullisuuden kyseenalaistaminen on perusteltua ja palvelusetelin arvon pysyminen riittävänä ja kohtuullisena edellyttää sen arvon säännöllistä seuraamista ja tarkistamista tarvittaessa.

Oikeusasiamies muistuttaa, että kun kysymys on kunnan lakisääteisestä tehtävästä ja asiakkaan subjektiivisen oikeuden, kuten henkilökohtaisen avun, toteutumisesta, kunnan on huolehdittava siitä, että vaikeavammaiselle henkilöllä on mahdollisuus saada palveluja siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, kuin häntä koskevassa päätöksessä on päätetty. Silloin kun kunta on järjestänyt palvelun palvelusetelillä, sen on huolehdittava siitä, että palvelu täyttää asiakkaalle tehdyn päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti tarvittavan palvelun. Kunta ei voi vapautua järjestämisvastuustaan siirtämällä vastuun kokonaisuudessaan palvelusetelin tuottajalle, vaan kunnan tulee palvelunjärjestäjänä seurata ja valvoa osaltaan palvelun tosiasiallista toteutumista.

Sekä vammaispalvelulaissa että palvelusetelilaissa edellytetään, että palvelusetelin arvon on oltava kohtuullinen. Oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan vaatimus arvon kohtuullisuudesta pitää sisällään sen, että palvelusetelin arvon riittävyys tulee kustannusten noustessa ja tarpeen tullen muutoinkin tarkistaa. Myös perustuslain säännökset edellyttävät palvelusetelin arvon riittävyyden seurantaa ja sen tarkistamista tarvittaessa.

Oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä on todettu, että palvelusetelin arvo tulee mitoittaa sellaiseksi, että vaikeavammainen henkilö saa sillä tosiasiassa välttämättömän avuntarpeensa turvattua. Vaikka kunnalla on oikeus päättää palvelujen järjestämistavasta, ei valittu järjestämistapa saa estää tai kaventaa yksittäisen vammaisen henkilön subjektiivisen oikeuden toteutumista. Eduskunnan oikeusasiamies pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut toimenpiteet valvonnan ja ohjauksen tehostamiseksi sekä painottaa aluehallintovirastojen roolia palvelusetelien arvojen kohtuullisuuden seuraamisessa kunnissa niin, että palvelusetelin arvon riittävyys ja kohtuullisuus voitaisiin jatkossa turvata paremmin.

Eduskunnan oikeusasiamies on saattanut vastauksensa myös sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja pyytää ministeriötä ilmoittamaan päätöksestään kaikille aluehallintovirastoille, Valviralle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä ilmoittamaan ensi vuoden loppuun mennessä, mitä havaintoja aluehallintovirastojen valvonnassa ja ohjauksessa on tehty kuntien henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon riittävyydestä ja minkälaisiin lisätoimenpiteisiin asiassa on mahdollisesti ryhdytty. Samalla ministeriötä pyydetään arvioimaan aluehallintovirastojen mahdollisten toimenpiteiden riittävyyttä asiassa.

Lisätietoja:

Mika Välimaa

Lakimies

Kynnys ry, Assistentti.info

mika.valimaa@kynnys.fi

https://kynnys.fi/wp-content/uploads/2021/12/Palvelusetelien-arvojen-maaritys-henkilokohtaista-apua-jarjestettaessa_EOA_2021.pdf