KANNANOTTO: KUNNAT EIVÄT SAA RAJATA HENKILÖKOHTAISEN AVUN SISÄLTÖÄ

KANNANOTTO
KYNNYS RY: KUNNAT EIVÄT SAA RAJATA HENKILÖKOHTAISEN AVUN SISÄLTÖÄ

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on huolissaan siitä, että useat kunnat ovat rajanneet vammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun sisältöä. Järjestö vaatii, että lainvastainen rajaaminen lopetetaan välittömästi.

Useammassa kunnassa henkilökohtaista apua tarvitseville vammaisille ihmisille on annettu virheellistä tietoa. Etenkin siivous on Kynnyksen tietoon tulleiden tapausten mukaan katsottu henkilökohtaiseen apuun kuulumattomaksi toiminnaksi. Kunnat perustelevat linjausta vammaispalvelulailla. Lain mukaan henkilökohtaista apua ei tarvitse myöntää, jos henkilö tarvitsee apua ainoastaan siivoamisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että siivoaminen ei voisi olla yksi osa henkilökohtaista apua.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi, joka mahdollistaa itsenäisen, yhdenvertaisen elämän vaikeastikin vammaisille ihmisille. Avustajan tehtävät määräytyvät vammaisen ihmisen tarpeen mukaan: avustaja auttaa niissä jokapäiväiseen elämään kuuluvissa asioissa, joita vammainen ei kykene vammaisuutensa takia tekemään. Kotityöt ovat kiistatta osa ihmisen normaalia arkea.

Vammaispalvelulain 8 c §:n 1 momentin mukaisissa päivittäisissä toimissa avustamiseen kuuluu myös vaikeavammaisen avustaminen kodin siisteydestä huolehtimisessa. Tämä on nimenomaisesti todettu myös vammaispalvelulain henkilökohtaista apua koskevien säännösten muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 166/2008 vp, s. 29):

”Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joita ihmiset elämässään tekevät joko joka päivä tai harvemmin mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein. Päivittäiset toimet ovat asioita, jotka kuuluvat yleisesti elämässä tapahtuviin toimintoihin. Päivittäisiä toimia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi.”

Henkilökohtaisen avun sisällön rajoittaminen haittaa vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kaikki vammaiset henkilöt ja henkilökohtaiset avustajat eivät välttämättä itse tunne vammaispalvelulain tarkkaa sisältöä, eivätkä siksi osaa kyseenalaistaa kunnan virheellistä määräystä. Kunnan viranomaisten velvollisuus on toimia lain mukaisesti ja antaa kuntalaisille oikeaa tietoa lain sisällöstä.

Lisätiedot:

Amu Urhonen
Puheenjohtaja
Kynnys ry
amu.urhonen@kynnys.fi
044 7316 339