Kuvassa on tuomarin nuija

Kynnyksen lausunnot taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista sekä erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta

Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua  luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta.
Kynnys huomauttaa, että hintatietojen esilläpidon osalta on tärkeää, että hinnanmääräytymisen perusteet ovat tosiasiallisesti esteettömästi ja saavutettavasti kaikkien matkustajien saatavilla. Näin ollen hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet tulisi voida lukea myös pistekirjoituksella ja koneluvulla sekä selkokielisesti. Hintatiedot tulee ilmoittaa matkustajalle pyynnöstä myös suullisesti tai tarvittaessa äänitteen kautta. 

Kynnys yhtyy lausunnossaan Invalidiliiton esitykseen, jonka mukaan pyörätuoli-ikonin käyttöä tulee täsmentää, kuten määräysluonnoksessa on esitetty kohdassa 2.3.2.1 tilanteissa, joissa hinnanmääräytymisen perusteet vaihtelevat matkustajamäärän mukaan. Esitämme vastaavanlaista symbolein ilmentävää määräystä myös avustamisen, paarien asennuksen, takalaitanostimen tai porrasvedosta aiheutuvan työsuoritteesta perittävän maksun perimisen yhteyteen. Lisämaksujen periminen tulisi ilmoittaa selkeästi ja niiden määrän tulee näkyä yksiselitteisesti omilla symboleillaan ja hintamerkinnöillään pyörätuoli-ikonin alla. Tämä on yhdenvertaisuuslain periaatteiden mukaista. Vamman ja pysyvän toimintarajoitteen vuoksi tarvittavalle välttämättömälle avustamiselle ja saattamiselle kuljetuksen aikana, kyytiin noustessa ja poistuttaessa sekä lähietäisyydellä olevissa portaissa avustaessa tulee määrätä enimmäishinta.

Kynnys kuitenkin täsmentää, ettei pyörätuoli-ikonin käyttö kata kaikkien matkustajien avustustarpeita ja käytettävissä symboleissa tulisikin huomioida kokonaisvaltainen saavutettavuus. Lisäksi Kynnys toteaa, että hinnaston symboleissa voisi olla mukana myös A merkitsemässä avustajaa. Avustajan mukanaolo ei saa kuitenkaan nostaa matkasta perittävää hintaa. Hinnaston tulee olla selkeästi esillä kaikille matkustajille näkyvällä paikalla.

Kynnys on antanut lausunnon myös taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevasta määräysluonnoksesta
 
Luonnos on vammaisten henkilöiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden kannalta olennainen, sillä siinä käsitellään ehdotusta vammaisia henkilöitä kuljettavien taksinkuljettajien koulutuksesta.  

Kynnys kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liikuntarajoitteisten asiakkaiden liikkumisen lisäksi luonnoksessa tulisi paremmin huomioida kognitioon ja mielenterveyteen vaikuttavat vammat sekä se, miten tulee toimia kommunikoidessa avustajan kanssa eli miten toimitaan kun henkilökohtainen avustaja on mukana matkalla. Erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtämisessä (kohta 2.1 .4) kaikki erilaiset toimintarajoitteet tulisi tunnistaa ja ymmärtää.   

Termi ”avustava koira” tulisi luonnoksessa muuttaa työkoiraksi, jotta se kattaa kaikki mahdolliset koiran tehtävät, kuten opaskoira ja avustajakoira.  Koska kimppakyytejä on asiakkaita avustettaessa käytännössä paljon, kuljettajan tulisi hallita kahden tai useamman pyörätuolin kiinnitys samassa ajoneuvossa.  

Kynnys ry pitää kannatettavana, että kuljettajakoulutus näyttökokeineen on pakollista, asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.