kuvassa on ovi ja avain lukossa

Kynnyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta 

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta 

Kynnys pitää lähtökohtaisesti kannatettavana sitä, että luonnoksessa esitetään lakiin muutosta, jolla pyritään edistämään esteettömyyttä. Vaikka ehdotettu uusi momentti on vain osaratkaisu, se kuitenkin edesauttaisi esteettömyyden toteutumista hieman aikaisempaa paremmin. Kynnyksen näkemyksen mukaan ehdotettuun pykälään olisi tarpeen tehdä joitakin tarkentavia lisäyksiä ja se muutettaisiin muotoon: 

”Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan tai julkisella tuella yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa esteettömyyttä parantava muutostyö. Muutostyöstä on ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Muutostyöstä ei saa aiheutua muita kustannuksia eikä muuta olennaista haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.”  

Osakas voi saada esteettömyyttä parantavaan muutostyöhön yhteiskunnan tukea. Koska osakas ei aina kustanna muutostyötä itse, tulisi sen selvyyden vuoksi käydä ilmi pykälän sanamuodossa. Muutostyön tekemistä ei tulisi voida estää vain sellaisen haitan perusteella, jota on objektiivisesti katsoen pidettävä vain vähäisenä. Kynnys esittää, että haitan tulisi olla vaikutuksiltaan olennaista, jotta esteettömyyttä parantavaa muutostyötä ei voitaisi kieltää vain vähäisen haitan tai pelkästään väitetyn haitan perusteella. 

Kynnys päätyi kannattamaan ehdotettua muutosta lain yleisesti puutteellisesta yhdenvertaisuuden huomioimisesta huolimatta, koska se olisi edes pieni edistysaskel muutostöiden osalta taloyhtiöissä. Perusteluissa on syytä korostaa, ettei uusi momentti tarkoita, että asunto-osakeyhtiö voisi vetoamalla kyseiseen lainkohtaan livetä vastuustaan huolehtia yleisestä esteettömyyden edistämisestä yhtiön toiminnassa ja sen hallinnoimalla alueella. Lakiesityksen perusteluissa tulisi selkeästi todeta, että asunto-osakeyhtiö sekä sen edustajat ovat vastuussa vammaisten ihmisten asumisen yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. 

Lakiin ehdotetaan muutosta, jolla helpotetaan vanhoissa taloyhtiöissä sellaisen kiinteistön tai rakennuksen käytön kestävyyttä merkittävästi parantavan uudistuksen tekemistä, joka on vasta yleistymässä uustuotannossa. Kynnys huomauttaa, että tällainen uudistus voi tarkoittaa myös esteettömyyttä edistävää uudistusta. Toisaalta asunto-osakeyhtiön tulisi päättäessään ja toteuttaessaan pykälässä tarkoitettua uudistusta varmistaa myös esteettömyyden toteutuminen. Lain perusteluihin olisi hyvä lisätä kohta, jossa mainitaan esteettömyyden edistäminen esimerkiksi sähköautojen latauspistokepaikkojen osalta.

Kynnys ry katsoo, että esityksen perusteluissa esitetään virheellisesti ja yleistäen, että esim. kiinteä kulkuluiska tai sähköinen ovenavausjärjestelmä ulko-oveen tulisivat esine- ja velvoiteoikeudellisten säännösten mukaisesti automaattisesti asunto-osakeyhtiön omaisuudeksi. Osakas voi saada esteettömyyttä parantavaan muutostyöhön tukea esim. vammaispalvelulain perusteella. Kunta (tulevaisuudessa hyvinvointialue) voi tällöin myös pidättää laitteen omistusoikeuden itsellään. Ennallistamisvastuu on tuolloin kunnalla tai hyvinvointialueella. Mikäli sanottu laite tulisi asunto-osakeyhtiön omaisuudeksi, myös ennallistamisvastuu olisi asunto-osakeyhtiöllä, ei osakkaalla. 

Lopuksi Kynnys ry toteaa, että lakiin esitetyt muutokset, erityisesti osakkeenomistajan oikeus tehdä esteettömyyttä parantava muutostyö, voivat osaltaan vahvistaa tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Muutokset eivät ole kuitenkaan tässä suhteessa riittäviä. Ymmärrämme, että asunto-osakeyhtiölain lähtökohdat ja logiikka on yhtiöoikeudellinen ja laki sääntelee osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta erityisesti yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta. Laki vaikuttaa kuitenkin tosiasiallisesti myös taloyhtiöiden asukkaiden asumiseen ja arkeen. Tämän vuoksi laissa tulisi säännellä osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden lisäksi asukkaiden ja asumisen yhdenvertaisuudesta. Kynnys ry:n näkemyksen mukaan lakiin tulisi lisätä erillinen kohta, joka koskisi asukkaiden ja asumisen yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: Mika Välimaa, lakimies, Kynnys ry

p. 045 7731 0105
mika.valimaa(at)kynnys
.fi