kerrostalo, taivasta, puita

Kynnys on antanut lausuntonsa asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

Kyse on oikeusministeriössä laaditusta arviomuistiosta, jossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeet.

Kynnys ry ehdottaa lakiin lisättäväksi erillisen kohdan, joka koskisi asukkaiden ja asumisen yhdenvertaisuutta. Lainkohdan tulisi kattaa muun muassa kohtuulliset mukautukset. Lain 1:10 § sääntelee osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta erityisesti yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta. Laki vaikuttaa kuitenkin tosiasiallisesti myös taloyhtiöiden asukkaiden asumiseen ja arkeen. Tämän vuoksi laissa tulisi säännellä osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden lisäksi asukkaiden ja asumisen yhdenvertaisuudesta.

Vammaisfoorumin tavoin Kynnys ry:n lausunnossa todetaan, että vammaisten asumisen yhdenvertaisuus edellyttää asunto-osakeyhtiölain sallimaa positiivista erityiskohtelua. Se on oikeudellisesti eri asia kuin toisen osakkaan kustannuksella toteutettava etu. Erilaiset olosuhteet oikeuttavat lainmukaisesti erilaiseen asukkaiden kohteluun, ja samanlaisessa tilanteessa olevien asukkaiden osalta pitää toimia samalla tavalla. Nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin kirjoitettu osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate on yhteen sovitettavissa ihmisoikeuksiin kuuluvan yhdenvertaisuuden kanssa. Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate tulee uudistaa siten, että se vastaa nykyaikaista laajaa yhdenvertaisuuden käsitettä. Tämä edellyttää vammaisten asukkaiden positiivisen erityiskohtelun huomioimista taloyhtiöissä. Se tarkoittaa mm. sitä, että taloyhtiön pitää sallia vammaispalvelulain nojalla asunnon muutostyönä korvattavan sähköisen ovenavauslaitteen asentaminen taloyhtiön ulko-oveen ja antaa lupa apuvälineen säilyttämiseen taloyhtiön tiloissa tai muut asukkaan vamman vuoksi tarpeelliset muutostyöt, jotka eivät aiheuta kohtuutonta rasitusta taloyhtiölle. Näitä esimerkkejä ei pidä katsoa tyhjentäviksi, ja ne tulee nostaa esiin asunto-osakeyhtiölain esitöissä.

Kynnys ry katsoo, että asunto-osakeyhtiölakiin tulee kirjata lisäksi yleinen esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta koskeva velvoite. Näin varmistetaan asukkaiden tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja mahdollisuus käyttää asumiseen ja osallistumiseen liittyviä oikeuksia sekä tiloja. Asunto-osakeyhtiölain 5. lukuun tulisi tehdä tarvittavat muutokset siten, että yhtiön tulisi sallia kaikki esteettömyyttä edistävät muutostyöt, joista ei aiheudu kohtuutonta haittaa yhtiölle tai osakkeenomistajille.

YK:n vammaissopimuksen myötä lainsäätäjän ja -soveltajan (viranomaisten) velvollisuus huolehtia vammaisten perusoikeuksien toteutumisesta on korostunut. Tämä tulisi huomioida myös asunto-osakelakia uudistettaessa. Nykymuodossaan laki mahdollistaa ja tosiasiassa myös tukee rakenteellista syrjintää.

Kynnys ry huomauttaa, että arviomuistiossa esitetään tarkoitushakuisia väitteitä, joiden mukaan vammaisten ihmisten asumiseen liittyisi seikkoja, jotka alentavat taloyhtiön arvoa. Mitään vaikuttavuusarvioita väitteiden tueksi ei esitetä. Esteettömyydestä hyötyvät kaikki ja se tutkitusti tosiasiassa nostaa asuntojen arvoa sekä parantaa käytettävyyttä. Esteettömyys nostaa asuntojen markkina- ja käyttöarvoa tulevaisuudessa entistä enemmän erityisesti siksi, että iäkkäiden henkilöiden määrä kasvaa.

Lisäksi Kynnys ry vastustaa ehdotusta, jonka mukaan palovaroitinten kunnossapitovastuusta on säädettävä pelastuslaissa. Pidämme kannatettavana Isännöintiliiton alkuperäistä ehdotusta huoneistojen palovaroittimien asentamisen ja kunnossapitovastuun siirtämistä yhtiölle asunto-osakeyhtiölain perusteella.

Kynnys ry:n mukaan osakkaan oikeus osallistua kokouksiin etäyhteydellä voi edistää myös vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Se kuitenkin edellyttää, että kaikki erilaiset vammaisuudesta aiheutuvat esteettömyyden ja saavutettavuuden osatekijät otetaan huomioon.

Kynnys ry kannattaa asunto-osakeyhtiölain tulkintojen erimielisyyksien ratkaisemista varten uutta kevyempää sekä riippumatonta riidanratkaisumenettelyä.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Mika Välimaa, lakimies:

mika.valimaa(at)kynnys.fi