Kuvassa piirtäjän käsi ja tussi. Piirrettävänä pohjapiirros.

Kynnys ry on antanut lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta

Kynnys ry on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta.  

Yleisissä kommenteissaan työryhmälle Kynnys ry katsoo, että lainsäädännössämme voimassa oleva YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on jäänyt ohjelmaehdotusta laadittaessa liian vähälle huomiolle. YK:n vammaissopimuksen artiklat 2 ja 9 ovat koko yleissopimuksen läpileikkaavia artikloja. Kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. Lisäksi yleissopimuksen artikla 21 käsittää tiedonsaantiin liittyviä saavutettavuuskysymyksiä erityisesti digitaalisessa ympäristössä.  

Kynnys ry pitää ohjelmaehdotusta lähtökohtaisesti hyvänä ja tarpeellisena. Rakennettu ympäristö vaikuttaa vammaisten ihmisten elämään yleensä enemmän kuin muun väestön elämään. Ohjelmaehdotuksessa olisikin ollut tarpeen painottaa ja käsitellä vahvemmin vammaisille ihmisille merkityksellisiä teemoja, kuten esteettömyys ja savutettavuus. Vammaisten ihmisten kannalta on positiivista, että ehdotuksen keskiössä on kestävä kehitys. Kestävä kehitys kuitenkin edellyttää, että se on myös sosiaalisesti kestävää.  

Kynnys toteaa, että ohjelmaehdotuksen luvun II teemat yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat varsinkin vammaisten ihmisten kannalta olennaisen tärkeitä teemoja. Arkkitehtuurilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Tavoitetila 2035 -otsikon alla mainittu periaate, että kaikki ympäristöt pyritään suunnittelemaan niin, ettei niissä ole fyysisiä esteitä, on luonnollisesti kannatettava. Kynnys huomauttaa, että voimassaolevan lainsäädännön voidaan katsoa jo nykyisellään velvoittavan noudattamaan tätä periaatetta. 

Ohjelmaehdotuksessa on selkeästi todettu, että rakennettu ympäristömme on vielä monin paikoin esteellinen eikä siten kaikin tavoin mahdollista yhdenvertaista osallisuutta. Esteetön rakennettu ympäristö on ehdoton edellytys, jotta varsinkin vammaisten ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus yhteiskunnassa voi toteutua.  

Kynnys ry pitää tärkeänä, että ohjelmaan on otettu toimenpide-ehdotus, jonka mukaan osallisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden estäminen otetaan alueiden suunnittelun lähtökohdaksi. Erityisen tärkeää on, että lähtökohtaa on tarkoitus toteuttaa korostamalla esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakennetun ympäristön suunnittelussa sekä kehittämällä ympäristön esteettömyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden kriteerejä. Myös toimenpiteet eri väestöryhmien, kuten vammaisten ihmisten, osallistumisen vahvistamiseksi kaavoitus- ja suunnitteluprosesseissa ovat tarpeellisia.

Luvun III ”Talous ja kansainvälisyys” osalta Kynnys ry huomauttaa, että myös vammainen ihminen voi toimia kuluttajana. Se ei ole kuitenkaan monissa tilanteissa mahdollista, mikäli rakennettu ympäristö ei ole esteetön ja saavutettava.  

Luvun V ”Koulutus ja tutkimus” osalta Kynnys nostaa esiin, että ohjelmaehdotuksesta puuttuvat kokonaan esteettömyys- ja saavutettavuusosiot. YK:n vammaissopimuksen artikla 9 velvoittaa Suomen valtiota toteuttamaan asianmukaiset toimet, joilla annetaan sidosryhmille koulutusta vammaisten henkilöiden kohtaamista esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksistä.  Kynnys ry:n näkemyksen mukaan arkkitehtuuriin, muotoiluun sekä rakennus- ja ympäristösuunnitteluun liittyviin opintoihin tuleekin sisällyttää pakollinen esteettömyys- ja saavutettavuuskoulutus. Kaupunki- ja ympäristösuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi vammaisten ihmisten turvallisuuden kokemukseen ja vähentää pelkoja, kun kaupunkiympäristöissä otetaan esimerkiksi huomioon riittävä valaistus ja esteetön toimintaympäristö.  

Toimenpide-ehdotus, jonka mukaan kestävä suunnittelu ja rakentaminen nostetaan koulutuksen läpäiseväksi periaatteeksi, on sinällään kannatettava. Kestävän suunnittelun ja rakentamisen käsitteiden sisältöä ei ole kuitenkaan ohjelmaehdotuksessa riittävästi avattu. Kynnys korostaakin, että on tärkeää määritellä kestävä suunnittelu ja rakentaminen käsitteenä siten, että sen tarkoituksena on selvästi kestävän kehityksen periaatteen toteuttaminen.

 Koko lausunto on luettavissa:  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bd1e55b8-acf5-4056-9838-be3e1f8d5252

Lisätietoja: 

Mika Välimaa
Lakimies
Kynnys ry, Assistentti.info

Kynnys ry
Yliopistonkatu 9 b
20100 Turku
puh. 045 7731 0105