Kuvassa on kyltti, jossa lukee OPEN ja vihreitä kasveja.

Kynnys ry on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Kynnys pitää kannatettavana siirtymistä laaja-alaiseen valtion palvelujen saatavuuden suunnitteluun ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaamiseen joustavasti, tarvittaessa läsnä- ja/tai digipalvelut kotiin tuomalla. Valtion viranomaisen on huolehdittava ulkoistetun palvelun järjestämisestä niin, että se vastaa eri asiakasryhmien tarpeeseen lakiesityksen mukaisesti. Vammaisten ihmisten kannalta on erittäin tärkeää, että perusteluissa on mainittu eri asiakasryhmien tarpeet myös ulkoistusten yhteydessä.

Kynnys korostaa, että valtion työnantajana tulee olla vastuullinen ja joustava ja mahdollistaa myös osatyökykyisten työskentely työpaikoillaan. Tämä tapahtuu poistamalla työllistymisen esteitä huomioiden mm. esteettömyys, saavutettavuus ja kohtuulliset mukautukset. Palvelujen sijoittamisella, esteettömillä tiloilla ja saavutettavalla digitaalisuudella voidaan edistää tätä tavoitetta.

Valtion palveluiden saatavuus tulee järjestää ja yksiköt ja toiminnot sijoittaa siten, että ne vastaavat eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen. Tämä edellyttää palveluiden saatavuutta sekä yksiköiden ja toimintojen sijoittumista koskevien päätösten tekemistä yhdenvertaisuus, kielelliset oikeudet ja muut perusoikeudet huomioiden. Pidämme tärkeänä vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden huomiointia ja osallistamista toimintasuunnitelman laatimiseen. Vammaisten ihmisten oikeuksia yhdenvertaisiin palveluihin tulee arvioida suhteessa vammattomiin asiakkaisiin.

Perustuslakivaliokunta on korostanut huomion kiinnittämistä maan eri osissa olevien ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa saada välttämättömiä palveluja. Suurelle osalle vammaisista ihmisistä esimerkiksi julkisen liikenteen käyttö on hankalaa tai mahdotonta, eikä monilla ole mahdollisuutta oman auton käyttöön, jolloin palvelujen sijainnilla on erityistä merkitystä. Vammaisten asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin joustavasti vastaamisen on oltava osa hallinnon palveluperiaatetta. Kuntien ja palvelujen laaja tila- ja asiakasyhteistyö on tehokkuus- ja tuloksellisuusvaatimuksen perusedellytys ja palvelee myös vammaisten ihmisten sujuvan asioinnin tarpeita julkishallinto mukaan lukien.

Kynnys toteaa, että valtakunnallisessa suunnitelmassa on otettava huomioon vammaisiin henkilöihin kohdistuvat vaikutukset valtion palvelujen saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. Suunnitelman tulee kattaa koko monikanavainen palvelurakenne sekä tieto merkittävistä saatavuuteen vaikuttavista hankkeista. Myös yhteispalveluja koskevat tavoitteet tulee sisällyttää suunnitelmaan. Suunnitelmassa on otettava huomioon myös soveltamisalan ulkopuolelle jäävien julkishallinnon toimijoiden suunnitelmat. Koko julkishallinnon palvelut muodostavat asiakkaan kannalta merkittävän palvelukokonaisuuden. YK:n vammaisyleissopimuksen mukainen vammaisten ihmisten osallistamisvelvoite tulee huomioida suunnitelman valmistelusta mahdollisesti annettavassa asetuksessa.

Osallistamisvelvoite tulee mainita niin ikään saatavuuden toimielintä koskevassa asetuksessa. Toimielimessä on oltava viranomaisedustajien ohella edustus kaikista palvelunkäyttäjäryhmistä, joista vammaiset ihmiset muodostavat merkittävän ryhmän. Palvelutarpeen ja palvelujen saatavuuden turvaamista ei voi arvioida pelkästään viranomaistiedon perusteella.

Kynnys ry tarkastelee lain voimaantuloon liittyviä ehdotuksia vammaisten ihmisten oikeuksien näkökulmasta. Erityisesti huomioon otettavia asioita ovat esteettömyys ja saavutettavuus sekä vammaisten ihmisten työllistäminen. On tärkeää edistää kaikille sopivien palvelujen kehittämistä, jotka vaativat mahdollisimman vähän mukautuksia.

YK: n vammaisyleissopimuksen mukaan, jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään. Tällä tarkoitetaan muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa ja -järjestelmiä, sekä muita yleisölle avoimia tai tarjottavia järjestelyjä ja palveluita niin kaupunki- kuin maaseutualueilla.

Kynnys ry:n mukaan hallituksen esitys tukee pääsääntöisesti hyvin YK:n vammaisyleissopimuksen periaatteita ja velvoitteita. Esitys vaatii joitakin täsmennyksiä, esimerkiksi vammaisten ihmisten osallistamiseen liittyen.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Terhi Toikkanen

lakimies

Kynnys ry / Assistentti.info

Siltasaarenkatu 4, 5. krs

00530 Helsinki

terhi@assistentti.info