kuvassa on tuomarin nuija pöydällä

Kynnys ry on antanut lausuntonsa tartuntatautilakiin valmistelluista muutoksista

Kynnys ry toteaa lausunnossaan että väliaikaiset muutokset lain 9 a pykälään eivät ole vammaisten henkilöiden oikeuksien osalta riittävän yksiselitteisiä. Kotiin tuotavien sosiaalipalvelujen käyttäjien ja asumisyksiköissä asuvien ihmisten perusoikeuksiin puuttumisesta ei voi säätää ehdotuksen mukaisesti, yleisluontoisesti tartuntatautilaissa, aluehallintoviraston tai STM:n päätöksellä. Kynnys ry ei kannata ehdotettua 9 a pykälää, koska sen vaikutuksista vammaisten ihmisten perusoikeuksiin ei ole säädetty riittävällä tavalla.

Kotiin tuotavien sosiaalipalvelujen käyttäjien siirto sosiaalihuollon yksiköihin voi olla hengissä säilymisen kannalta välttämätöntä joissain laissa rajatuissa tilanteissa. Juuri siksi erityisistä tilanteista on säänneltävä tarkasti. Lisäksi on selvää, että ehdotuksessa päätökselle asetettu edellytys liittyen välttämättömään huolenpitoon tai riittävään sosiaalipalveluun ei tule sosiaalihuollon yksikköön siirrettyjen ja siellä vakituisesti asuvien vammaisten ihmisten osalta toteutumaan, ellei henkilöstöresurssia kasvateta muuttunutta tarvetta vastaavaksi.

Ehdotus jättää avoimeksi myös sen, kenen vastuulle sosiaalihuollon asumisyksiköissä jää arvioida terveydenhuollon palveluiden tuottamisen kannalta asianmukainen henkilöstömäärä ja -rakenne. On varmistettava, että asiakkaalle sosiaalihuollon yksikössä tosiasiassa järjestetään sekä säännöllisesti että tarvittaessa pääsy terveydentilan arvioon ja hän saa kaikissa tilanteissa taudinkuvan ja sairauden edellyttämän riittävän ja tarpeenmukaisen lääketieteellisen hoidon. Lisäksi sairaalahoito on turvattava aina kun lääketieteelliset perusteet hoidolle täyttyvät. Lääkärin tulee aina vastata potilaan hoidosta.

Tilanteessa, jossa aluehallintoviranomainen valvoo 9a pykälän nojalla antamaansa päätöstä, tarkastus tulee voida suorittaa asumiseen käytettävässä tilassa asukkaan luvalla, kun tarkastuksen kohteena on vammaisille ihmisille tarkoitettu sosiaalihuollon asumisyksikkö, jonka toimintaolosuhteisiin tehty päätös vaikuttaa. Tämä on perusteltua, koska muutoin vammaisen ihmisen keinot antaa palautetta kohtelustaan jäisivät itsestä riippumattomista syistä vaille mitään varmistusta.

Kynnys kiinnittää lausunnossaan huomiota myös vammaisen ihmisen karanteeniin ja eristämiseen lukittuun tilaan sosiaalihuollon yksikössä. Miten esitys turvaa hoidon ja huolenpidon toteuttamiseen osallistuvien tahojen todella valvovan asiakkaiden terveydentilaa eri tilasta sekä yhteydenpidon valvojan ja seurattavan välillä? On määriteltävä tarkasti, mikä pätevyys huolenpidon toteuttamiseen osallistuvalla henkilöllä on oltava, kun seurattava ei ole potilaana terveydenhuollon yksikössä. Voiko esimerkiksi sosiaalihuollon yksikössä satunnaisesti toimiva avustava henkilö osallistua terveydentilan seuraamiseen ja/tai lukitsemiseen ja millä valtuuksilla?

Kynnys ry huomauttaa, että vammaisiin ihmisiin kohdistettavista vapaudenriistoista ja niiden valvonnasta on säänneltävä erikseen, koska niitä saatetaan käytännössä liian helposti toteuttaa myös ilman aktiivisia toimia, esimerkiksi jättämällä antamatta vammaiselle ihmiselle se apu tai apuväline, joka mahdollistaisi yhteydenpidon, sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteydenoton valvoviin viranomaisiin. Myös tapaamisten rajoittaminen karanteenin ja eristämisen aikana tulee määritellä täsmällisemmin asiakkaan asuessa sosiaalihuollon yksikössä. Lähtökohtana tulee olla, että asumisyksikössä asuvalla palvelunkäyttäjällä on sama vapaus ja oikeus sosiaalisiin suhteisiin ja kotirauhaan kuin kotona asuvilla ihmisillä. Asumisyksikön on mahdollistettava riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden sosiaaliset suhteet sen lisäksi, että karanteenissa ja eristyksessä olevien asukkaiden tapaamisissa noudatetaan normaalisuusperiaatetta.

Kynnys toteaa myös, että lakiehdotuksen 12 luvussa tulee mainita ne vammaispalvelut, joilla turvataan perusoikeudellinen suoja välttämättömään hoivaan ja huolenpitoon, vaikeavammaisten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu. Lisäksi YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen arvioidut vaikutukset lakiesitykseen tulee kirjata, vastaavasti kuin lasten oikeuksien sopimuksesta on todettu.

Annettavien toimintaohjeiden tulee olla selkeästi ymmärrettäviä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkien rajoitustoimien kohteeksi joutuvien ihmisten oikeuteen saada tieto heille ymmärrettävällä tavalla.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Terhi Toikkanen

lakimies

Kynnys ry / Assistentti.info

Siltasaarenkatu 4, 5. krs

00530 Helsinki

terhi@assistentti.info