Kuva rautatiestä

Kynnys ry:n ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n yhteislausunto: 

Rautateiden henkilöliikennepalvelun käyttäjien edustajien kuuleminen 2023

Lausuntopalvelu: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f6ff7666-983a-4fdd-a22b-2454029ed740 

Kynnys ry ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf antavat yhteisen lausunnon. Lausunto annetaan erityisesti vammaisten henkilöiden matkustajaoikeuksien näkökulmasta, eikä siinä oteta kantaa rautatiemarkkinoiden yleiseen toimivuuteen.  

Olemme huolissamme siitä, miten vammaisten henkilöiden ja muiden erityisryhmien palvelutarve tullaan huomioimaan toimintaympäristön muutoksessa. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja erityisjärjestelyt eivät saa heikentyä nykytasosta, vaan pikemminkin tasoa on syytä nostaa. Palvelutason turvaaminen edellyttänee uutta, kaikkia rautatieliikenteen toimijoita velvoittavaa, sääntelyä. Raideliikennettä koskevaa lainsäädäntöä pitää muuttaa ja täydentää myös esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta, jotta niiden taso ei heikkene VR:n tarjoamasta nykyisestä tasosta. Vammaisille henkilöille palvelusta ja esteettömyydestä saatavalla tiedolla on olennaisen tärkeä merkitys julkista liikennettä käytettäessä. Epäilemme myös, että mikäli rautatiemarkkinoiden avaaminen tuo useita operaattoreita henkilöjunaliikenteeseen, palveluita sekä esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeva tieto tulee olemaan entistä enemmän hajallaan ja epäselvää. Tiedonsaannin vaikeutuminen heikentää osaltaan edellytyksiä hyödyntää junalla matkustamista. Yhtenäisen ja selkeän tiedon saaminen on varmistettava riittävällä raideliikenteen toimijoita velvoittavalla sääntelyllä. 

Ruotsissa rautatiemarkkinat on avattu useampi vuosi sitten. Ruotsin valtion rautatieyhtiön SJ:n taso on kohtuullinen esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta. Yksityisillä toimijoilla junien esteettömyys ja saavutettavuus toteutuu heikosti. Saavutettavuudesta ei ole useinkaan riittävästi tietoa ja esteettömyydessä on suuria puutteita. Tämä merkitsee sitä, että reiteillä, joissa yksityinen toimija on vahvassa asemassa, vammaisella henkilöllä voi olla vaikeammat lähtökohdat hyödyntää raideliikennettä. Esimerkkinä Helsinki-Tampere -reitti: reitillä olisi mahdollisesti enemmän operaattoreita ja junavuoroja, mutta esteettömiä vuoroja saattaisi olla jopa nykyistä vähemmän. Tämä tarkoittaisi, että vammaisella henkilöllä olisi entistä harvemmin mahdollisuus matkustaa junalla. Joka tapauksessa vammaiset henkilöt voisivat matkustaa harvemmin kuin muut matkustajat.  

Nykyiset EU-direktiivit matkustajien oikeuksista ja esteettömyyssääntelystä eivät kata kaikkia raideliikenneyhteyksiä. Näemme tärkeänä, että LVM edistäisi esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevaa sääntelyä, myös niiden matkojen osalta, jotka jäävät EU-sääntelyn ulkopuolelle, kuten lyhyet junamatkat. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 (Liikenne 12-suunnitelma) yhtenä tavoitteena on liikenteen solmukohtien ja matkaketjujen toimivuuden kehittäminen. Suunnitelman toimenpideohjelman mukaan ”[K]unnat ja valtio kehittävät joukkoliikennepalvelujen kokonaisuutta nykyistä helppokäyttöisemmäksi, nopeammaksi, esteettömämmäksi ja luotettavammaksi sekä edistävät joukkoliikenteeseen tukeutuvien liikkumisen palveluiden valikoiman kehittymistä ja matkaketjujen sujuvuutta.” Toimivien matkaketjujen kohdalla korostuvat saavutettavuus ja luotettavuus sekä esteetön kalusto ja infrastruktuuri. Koko matkaketjun sujuva suorittaminen edellyttää ennakkotietojen saamista liittyen mm. esteettömyyteen, opastukseen ja asemien palveluihin. Osana Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanoa perustettu Liikenne 12 -esteettömyystyöryhmä ja LVM on tehnyt vuonna 2022 Matkaketjudemo-selvityksen, jossa eri vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat kokeilivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Selvitys osoitti useita puutteita matkaketjujen esteettömyydessä ja saavuttavuudessa. 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen 20. artikla edellyttää Suomen valtiota toteuttamaan tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen (muun muassa) helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan. YK:n vammaissopimus on Suomessa laintasoisesti velvoittava.

Lisätiedot:

Mika Välimaa, lakimies

p. 045 7731 0105
mika.valimaa(at)kynnys.fi