Kuvassa on tolppaan kiinnitetty lappu jossa lukee: Break free from fossilfuels.

Kynnys ry:n lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Kynnys ry näkee periaatepäätösluonnoksen yleiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämisestä kannatettavina. Tavoitteet tulee pyrkiä saavuttamaan siten, että perustuslain lisäksi liikennejärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus ja sen velvoitteet taata vammaisille henkilöille oikeus liikkumiseen yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lisäksi tulee ottaa huomioon esteettömyys ja saavutettavuus ihmisoikeuksina ja edellytyksenä oikeuksien toteutumiselle vammaisten henkilöiden positiivinen erityiskohtelu sekä oikeus itsenäiseen elämään ja osallisuuteen.

Kynnys ry huomauttaa, että kestävän kehityksen tulee olla myös sosiaalisesti kestävää. Tämä edellyttää, että vammaisten ihmisten osallisuus sekä mahdollisuus itsenäiseen elämään tulee ottaa huomioon tavoiteltaessa liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Lisäksi vammaisten ihmisten yhdenvertainen oikeus liikkua on varmistettava, kun suunnitellaan ja toteutetaan liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. YK:n vammaissopimus velvoittaa Suomen valtiota huomioimaan vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien edistämisen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa.

Kynnys nostaa lausunnossaan esiin, ettei luonnoksessa ja siihen liittyvissä vaikutusarvioinneissa ole huomioitu vaikutuksia vammaisten ihmisten kannalta. Korostamme, että ehdotetuilla toimenpiteillä olisi huomattavia vaikutuksia vammaisten ihmisten, varsinkin omaa tai perheensä autoa liikkumiseen tarvitsevien vammaisten ihmisten, kannalta. Suomen pinta-alasta, suurista välimatkoista, vaihtuvista ja haastavista keliolosuhteista sekä ympäristön esteellisyydestä johtuen liikkumisen mahdollisuudet ja tarpeet erityisesti vammaisten ihmisten kohdalla poikkeavat, kun niitä verrataan kansalaisiin yleisesti. Tämän vuoksi liikennejärjestelmiä kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota vammaisten ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liikkua ja osallistua mm. opiskeluun, työelämään ja harrastustoimintaan.

Lausunnossa todetaan, että julkinen liikenne ylipäätään ei ole kaikkien ihmisten ulottuvilla, ei läheskään aina ole esteetöntä tai muutoin vastaa vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Esteettömyys ja saavutettavuus tulisi huomioida periaatepäätöksessä erityisesti joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittämisessä sekä autokannan uudistamistavoitteita asetettaessa. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut eivät vastaa kaikkien vammaisten ihmisten liikkumistarpeisiin määrältään tai alueelliselta ulottuvuudeltaan.

Kynnys ry korostaa, että oma auto on monelle vammaiselle ihmiselle liikkumisen apuväline, joka mahdollistaa suoriutumisen päivittäisistä toimista ja asioinneista. Auto voi olla ainoa mahdollisuus sille, että henkilö voi käydä työssä tai opiskella vammastaan huolimatta. Tämän vuoksi oman auton hankintaa on helpotettu vammaisille henkilöille myönnettävällä autoveron palautuksella. Lisäksi auton käyttöön liittyvästä ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen. Verotukseen liittyvien tekijöiden ratkaisemisella on oleellinen merkitys periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hybridi- tai täyssähköautot ovat toistaiseksi hankintahinnaltaan selvästi kalliimpia kuin polttomoottorikäyttöiset autot eivätkä niiden hinnat tule kovin nopeasti alenemaan. Autoveron poistaminen tai alentaminen ei siis juuri toimisi vammaisille autoilijoille kannustimena hankkia vähäpäästöinen auto, koska autoveron palautuksena saatava etuuskin käytännössä poistuisi. Jo nykyisinkin vähäpäästöisessä autossa veron osuus voi olla hyvinkin pieni. Tällöin vammaisen ihmisen ei taloudellisesti kannata ostaa vähäpäästöistä autoa. Vammaisille ihmisille suunnattu verotuksen kautta kohdentuva tukijärjestelmä auton hankintaan on nykyisellään vanhentunut.

Vammaisfoorumin tavoin Kynnys ry esittää, että valtio kehittää tukia ja kannustimia siten, että ne ohjaavat vammaisten ihmisten autonhankintaa vähäpäästöisten tai nollapäästöisten autojen suuntaan. Periaatepäätöksen luonnoksen mukaan ensimmäisen vaiheen toteutuksen yhteydessä päätetään tuista ja kannusteista liikenteen päästöttömyyden edistämiseksi syksyllä 2021. Kynnys ry pitää tärkeänä, että käynnistetään valmistelutyö sellaisen vammaisille ihmisille kohdennettavan riittävän tuen asettamiseksi, joka kannustaa nollapäästöisten tai vähäpäästöisten autojen hankintaan. Vammaisille ihmisille kohdennetussa tuessa on kyse positiivisesta erityiskohtelusta, jolla tavoitellaan tosiasiallista yhdenvertaisuutta.

Kynnys ry toteaa lausunnossaan, että suuri osa vammaisista ihmisistä ja heidän perheistään on pienituloisia. Auton hankkiminen on myös taloudellisesti merkittävä asia. Toisaalta vammainen ihminen tarvitsee luotettavan ja tarpeisiinsa sopivan auton. Varsinkin autot, jotka soveltuvat vaikeasti vammaisille, ovat usein perusautoa kalliimpia. Jos auton hankkimisen verottamisen sijaan painopiste siirtyisi enemmän käytön verottamiseen (esim. tiemaksut/ruuhkamaksut), tulisi myös tässä yhteydessä huomioida ne auton käyttäjät, joilla on vamman tai sairauden vuoksi rajoitteita liikkumisessa. Mikäli Suomessa päätettäisiin esimerkiksi ryhtyä keräämään tiemaksuja autoilijoilta, olisi perusteltua myöntää vammaisille henkilöille vapautus tällaisesta maksusta.

Ns. autottomien alueiden – yleensä kaupunkien keskustoissa – lisääntyminen aiheuttaa liikkumisesteisille ihmisille ongelmia, koska autojen pääsy tai pysäköinti tällaiselle alueelle ei ole yleensä sallittua ja etäisyydet asiointipaikkojen välillä ovat liikkumisesteisille usein liian pitkiä. Erityisen ongelmallisia tällaiset alueet ovat talviaikaan, kun lumi ja jää vaikeuttaa liikkumista tai liikkuminen jalan tai apuvälineen turvin estyy kokonaan. Vammaisille ihmisille tulisikin antaa oikeus ajaa autolla ja pysäköidä tällaisille alueille.

Kynnys ry huomauttaa, että tällainen positiivinen erityiskohtelu kohdistuu vain pieneen osaan kansalaisia. Siitä mahdollisesti johtuvat negatiiviset vaikutukset periaatepäätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen ovat marginaalisia.

Lisätietoja: Mika Välimaa

Lakimies

Kynnys ry, Assistentti.info

Yliopistonkatu 9 b, 20100 Turku

puh. 045 7731 0105