Kynnys ry:n lausunto kudosasetuksesta

Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Kynnys pitää tehtyjä muutosehdotuksia kannatettavina. Erityisen tärkeinä Kynnys pitää muutoksia, joilla pyritään lisäämään munuaisten luovutuksia laajentamalla luovuttajien piiriä.

Kynnys kiinnittää huomiota kuitenkin muutamaan esityksen yksityiskohtaan:

1.Vajaakykyisen käsite

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan mm.:”Vaikka suostumuksen antaa laillinen edustaja, kudoslain 3 §:n 3 momentissa edellytetään, että ala- ikäisen tai vajaakykyisen luovuttajan mielipide tulee selvittää siinä määrin kuin se on mahdollista luovuttajan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen, eikä irrottamiseen voida ryhtyä, jos henkilö itse sitä vastustaa.”

Tästä huolimatta Kynnys katsoo, että esityksessä tulisi täsmällisemmin määritellä, kuka on asetuksen mukainen vajaakykyinen henkilö ja mikä on vajaakykyisen suhde esim. vajaavaltaisen käsitteeseen. Kaikki vammaiset ihmisethän eivät suinkaan ole vajaakykyisiä.

2.Psykiatrin lausunto

Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan: ”Vaatimus psykiatrian erikoislääkärin lausunnon liittämisestä lupahakemukseen ehdotetaan säilytettäväksi.”

Kynnys ehdottaa vielä harkittavaksi, että psykiatrin lausunto liitettäisiin hakemukseen vain silloin, kun siihen on erityisiä perusteita. Näin voitaisiin säästää muutenkin vajaasta psykiatriresurssista.

3.Sukusolujen luovuttajien asema

Kynnys haluaa kiinnittää huomiota myös sukusolujen luovuttajien asemaan. Asetusluonnoksessa ei oteta kantaa heidän asemaansa luovuttajina.

KYNNYS RY

Marko Jääskeläinen                             Merja Heikkonen

puheenjohtaja                                       toiminnanjohtaja