Kynnys ry:n lausunto lakiesityksestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamiseksi

Kynnys ry:n lausunto lakiesityksestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamiseksi

Kynnys ry:n lausunto lakiesityksestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamiseksi

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon lakiesityksestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamiseksi.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on toimeenpanna kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva asetus sekä parantaa kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia valvoa lain noudattamista ja puuttua lainrikkomuksiin.

Kynnys ry pääosin kannattaa ehdotettuja uudistuksia. Lisäksi kiinnitämme huomiota kahteen, erityisesti vammaisia henkilöitä koskettavaan pykälään. Pykälään 13 § ehdotetaan myös lisäystä koskien vammaisten kuluttajien avustamisen erityistarpeita.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:
Esityksessä ehdotetaan nykyisen menettelyn kääntämistä toisinpäin siten, että kuluttaja-asiamiehen kieltopäätökseen tyytymättömän elinkeinonharjoittajan olisi vietävä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi, eikä kielto enää raukeaisi pelkästään elinkeinonharjoittajan vastustuksen perusteella.

Kynnys ry kannattaa ehdotettua muutosta, koska se parantaa myös vammaisten ihmisten kuluttajaoikeudellista suojaa. Vahva kuluttajansuoja on olennaisen tärkeätä varsinkin palvelujen kohdalla, jotka edesauttavat vammaisten ihmisten suoriutumista jokapäiväisessä elämässä. Vammaisille ihmisille on usein erityistä merkitystä heille myönnetyillä sosiaalipalveluilla, kuten vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla. Niitä voidaan järjestää mm. palvelusetelillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 6 §:n nojalla palvelusetelin saaneen asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja oikeusperiaatteita.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 13 §:
Mietinnössä ehdotetaan kuluttaja-asiamiehelle kuuluvan kuluttajan avustamismahdollisuuden laajentamista. Kysymys on kuitenkin vain teknisluonteisesta muutoksesta, joka liittyy suoraan yhteistyöasetuksen toimeenpanoon.

Kynnys ry katsoo, että kuluttajan avustamismahdollisuutta tulisi laajentaa kansallisesti enemmän kuin vain siltä osin, mitä yhteistyöasetuksen toimeenpano edellyttää. Erityisesti vaikeasti vammaisilla ihmisillä voi olla vaikeuksia huolehtia omasta oikeusturvastaan. Tämä vaikuttaa heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa käyttää kuluttajaviranomaisten palveluja ja saada oikeutensa turvatuiksi kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä. Lisäksi vammaisille ihmisille on usein erityistä merkitystä heille myönnetyillä sosiaalipalveluilla. Mainituista seikoista johtuen vammaisten ihmisten kuluttajaoikeudellinen asema tulee turvata.

Kynnys ry esittää, että kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 13 §:n 1 momenttiin tehtäisiin seuraava lisäys: ”…tai jos kuluttajalla on tämän vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi erityinen avustamisen tarve…”.Lisätietoja ja tiedustelut:

Mika Välimaa
Lakimies
Kynnys ry, Assistentti.info

Kynnys ry
Yliopistonkatu 9 b
20100 Turku
puh. 045 7731 0105