Kynnys ry:n lausunto taksisääntelyn toimivuutta arvioivasta muistiosta

Kynnys ry on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon taksisääntelyn toimivuutta arvioivasta muistiosta. Ministeriön arviomuistiossa käsiteltiin vuoden 2018 taksiuudistuksen vaikutuksia ja niitä seuranneita kehittämisehdotuksia. Muistiossa käytiin läpi muun muassa taksipalvelujen turvallisuutta, laatua, saatavuutta, hinnoittelua ja välityskeskusten roolia.

Kynnys yhtyy lausunnossaan esimerkiksi Invalidiliiton käsitykseen siitä, ettei arviomuistio luo kokonaiskuvaa taksipalveluiden tilanteesta, koska arvioinnista on rajattu pois sairausvakuutus-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain sekä perusopetuslain perusteella järjestettävät matkat. Samoin painotamme palveluiden turvallisuutta, laatua ja saatavuutta.

Palveluiden turvallisuuden osalta Kynnys huomauttaa, että turvallisuuden käsite ylipäätään on muistiossa ymmärretty hyvin suppeasti. Turvallisuus ei koske ainoastaan apuvälineiden kiinnittämistä vaan se on koko taksimatkan aikana ja matkaa tilattaessa muodostuva kokonaisuus. Pahimmillaan huoli palvelun toimimattomuudesta johtaa palvelun käyttämättömyyteen, jolloin myös riski syrjäytymisestä kasvaa huomattavasti.

Eritystä tarkkuutta osallisuuden varmistamiseksi on edellytettävä silloin, jos asiakkaalla on kognitiivinen vamma tai mielenterveysongelma sekä huomioiden lapsi- ja vanhusasiakkaat. Kaikille kuljettajille tulisikin järjestää koulutusta esimerkiksi vaihtoehtoisista kommunikaation tavoista ja peruskoulutus esteettömästä avustamisesta. Koulutuksen ja näyttöjen järjestäminen parantaisi luottamusta alaan kokonaisvaltaisesti.

Saatavuuden osalta Kynnys korostaa, että vammaisten henkilöiden oikeudet kuluttajina tulisi nähdä siinä missä muidenkin taksiasiakkaiden. Saatavuusongelma on korostunut myös erityisryhmien kohdalla esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin. Myös esteettömien ajoneuvojen on oltava käytettävissä ennakoitavan ajan kuluessa. Matkojen hinnoittelun tulee olla valtakunnallisesti yhtenäistä, vammaisilta asiakkailta mahdollisesti perittävät lisämaksut huomioiden.

Kokonaisuutena Kynnys huomauttaa, ettei vammaisten ihmisten osallistaminen taksipalvelujen turvallisuuden arviointiin ja muuhun kehittämiseen ole riittävästi toteutunut pelkästään sillä, että annetaan mahdollisuus lausua muistiosta. Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten valinnanmahdollisuuksien turvaamiseen sekä vammaisten henkilöiden tosiasialliseen osallistamiseen tuleekin kiinnittää taksisääntelyn tarkistamiseen liittyvän säädöshankkeen jatkotyössä eritystä huomioita.

Lisätietoja ja tiedustelut:

Terhi Toikkanen
lakimies
Kynnys ry / Assistentti.info
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki
terhi@assistentti.info