Kynnyksen logo

Vammaiset henkilöt huomioitava tulevilla hyvinvointialueilla ja sote-rakenteissa

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry muistuttaa, että uusissa hyvinvointialueissa piilee mahdollisuus saada vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut toimimaan heidän kannaltaan nykyistä huomattavasti paremmin. Nyt vammaisten henkilöiden palveluiden oikea-aikaisessa saamisessa ja saatavuudessa vallitsee huomattava eriarvoisuus, palveluihin ei varata riittäviä resursseja ja hinta menee laadun edelle. Tätä kaikkea vaikeuttaa se, että yhteistyö ja koordinointi eri palvelusektoreiden ja ammattilaisten välillä ei toimi riittävästi. 

Ratkaisuna Kynnys ehdottaa Vammaisfoorumin tavoin vammaisasioiden osaamiskeskusten perustamista kaikille hyvinvointialueille (*lisätietoa alla). Palveluintegraatiosta, yhden luukun -periaatteesta ja osaamisen keskittämisestä hyötyisivät erityisesti paljon eri palveluita tarvitsevat henkilöt. Olisi hienoa, jos ehdokkaat tutustuisivat kyseiseen malliin ja lähtisivät viemään ideaa eteenpäin omalla alueellaan. 

Miksi sitten vammaiset henkilöt pitäisi ottaa erikseen huomioon? Yksiselitteisesti tähän velvoittaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus on velvoittavaa lainsäädäntöä, jota on sovellettava hyvinvointialueiden kaikessa toiminnassa sekä sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. Yleissopimuksen 4.3 artiklan mukaisesti kaikissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa on neuvoteltava tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa sekä osallistettava heidät myös heitä edustavien järjestöjen kautta. 

Myös alueellisten vammaisneuvostojen vahva rooli on varmistettava ja huolehdittava, että niiden kokoonpano ja toiminta edustaa vammaisia henkilöitä ja heidän oikeuksiaan. Ehdokkaiden ja aikanaan valtuutettujen tulee huomioida nämä velvoitteet hyvinvointialueiden toiminnassa ja kehittämisessä. On tärkeää, että valtuustoon valitaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat sisäistäneet nämä velvoitteet. Uusien hyvinvointialueiden aikakautena on syytä siirtyä myös vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin aikakauteen. 

*Kynnys on ollut mukana työstämässä mallia vammaisasioiden osaamiskeskuksesta. Lisätietoa löytyy: