Vammaisjärjestöjen yhteinen kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Allekirjoittaneet järjestöt oli kutsuttu kuulemistilaisuuteen, jossa Opetushallituksen asiantuntijat esittelivät, miten saadut lausunnot on otettu huomioon tutkinnon perusteiden viimeistelyssä. Moni vammaisjärjestö on lausunnoissaan ja kuulemistilaisuudessa esittänyt välttämättömiä tutkintorakenteen parannusehdotuksia ja korjaustarpeita.

On huolestuttavaa, jos vammaisalan tutkintorakenne saatetaan voimaan sellaisena, ettei se vastaa henkilökohtaisten avustajien ammatin työelämälähtöisyyttä eikä vammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja oikeuksia. Tutkinto pitää rakentaa vammaisuuden kirjo huomioon ottaen, ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen pitää olla koko tutkinnon läpileikkaava lähtökohta.

Tilaisuudessa 3.2. tuli esiin, että asiaa ollaan valmistelemassa suurella kiireellä. Olemme erittäin huolissamme siitä, että vammaisjärjestöjen lausunnoissa esitettyjä ehdotuksen vakavia puutteita ei tosiasiassa olla ottamassa huomioon tutkintoa uudistettaessa.

Perustelut:

  • Valmisteilla olevan vammaisalan tutkintorakenteen tulee vastata voimassa olevaa vammaislainsäädäntöä.
  • Lisäksi vammaispalvelulain uudistuksen valmistelu on vasta vireillä.
  • Lain tasoinen YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa viranomaisia toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi.
  • YK:n vammaissopimus 4 artikla velvoittaa, että laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.
  • Esitettävät tutkinnon perusteet lisäisivät vammaisiin henkilöihin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä.

Valmistelussa on kuultu etupäässä työmarkkinaosapuolia. Valmistelu on jakaantunut kahteen eri tutkintoon, joiden keskinäinen suhde ja riippuvuus johtavat kokonaisuuden vääristymiseen. Se on tullut esiin vasta nyt. Tutkintokokonaisuus ei ole ollut kaikkien vammaisjärjestöjen tiedossa riittävän ajoissa, jotta meillä olisi ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa tutkintoehdotuksen sisältöön.

Me allekirjoittaneet valtakunnalliset vammaisjärjestöt edustamme suurta osaa henkilökohtaisen avun käyttäjistä. Esitämme henkilökohtaisen avun osaamisalan ja koko vammaisalan ammattitutkinnon laajaa ja avointa uudelleenarviointia, johon erilaisia tarpeita edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan.Ehdotamme tämänhetkisen valmistelun keskeyttämistä ja uuden, laaja-alaisen valmistelun käynnistämistä.

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf

Hengityslaitepotilaat ry

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Invalidiliitto ry

Kuurojen Liitto ry

Kynnys ry

Lihastautiliitto ry

Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Suomen CP-liitto ry

Suomen Kuurosokeat ry

Vammaisfoorumi ry