Kynnyksen logo

Vammaisten henkilöiden aito osallisuus sekä toimenpiteet sen takaamiseksi on turvattava

Kynnys ry on ollut kuultavana Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE) YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmistelusta. Kynnys kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota osallisuuteen, yksilöllisiin palveluihin ja esteettömyyden edistämiseen.

Kynnys ry:n lausunnossa painotettiin osallistamisen tärkeyttä. Myös näennäisosallistamiseen ja -osallistumiseen on kiinnitettävä huomiota. Hyvinvointialueilla kohdistuu epärealistista painetta vammaisneuvostoihin. Niiden toimintaa tulee kehittää. Nykyisellään neuvostoilla ei ole mahdollisuuksia toimia lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti. Myös stea-rahoituksen leikkaaminen järjestöiltä heikentää osallisuuden toteutumista.

Yhdenvertaisuuden osalta keskeistä on uuden vammaispalvelulain seuraaminen ja toimeenpanon tukeminen. Kynnys huomauttaa, että hyvinvointialueiden palveluiden saamisessa ilmenee nykyisellään paljon puutteita sekä oikeusturvan kannalta kyseenalaisia tulkintoja. Näihin liittyen oikeusturvan arviointi ja saavutettavuus on tärkeä toimenpidekohde. Myös itsemääräämisoikeuslainsäädäntö on välttämätöntä saada jo maaliin. Tätä työtä on tehty aivan liian kauan.

Kynnys ry painottaa, että eläminen itsenäisesti ja osallisuus varmistuu yksilöllisten palvelujen kautta. Henkilökohtainen apu on itsenäisen elämän kannalta keskeisimpiä vammaisten henkilöiden palveluja. Toimintaohjelmaan tulisikin sisällyttää selvitys, vastaako Suomessa tarjottu henkilökohtainen apu 19. artiklan edellytyksiä sekä varmistaa artiklan toteutuminen kaikissa asumisen ratkaisuissa. Myös henkilökohtaisen budjetoinnin laajempi käyttöönotto palveluiden järjestämisen tapana tulee varmistaa.

Kannatettavia ovat vammaisten henkilöiden lähisuhdeväkivallan estämiseen tarkoitetut toimet. Samoin on erittäin kannatettavaa, että rajavartiolaitos ja pelastusala panostavat vammaisten henkilöiden rekrytointiin. Vastaavaa olisi hyvä nähdä muillakin sektoreilla työllistymisen kehittämiseksi. Tietoisuuden ja tietopohjan lisääminen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista on tärkeää. Tällä hetkellä seurantatietoa vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta kertyy liian vähän.

Kynnyksen lausunnossa todetaan, että esteettömyyttä koskevaa lainsäädäntöä tulee merkittävästi edistää. Nykyisellään rakennettua ympäristöä koskeva lainsäädäntö on riittämätön eikä edistä yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan. Esteettömyysvaatimusten sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön sekä laaditun liikenteen esteettömyysvision edistäminen olisi välttämätöntä.

Lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Annina Heini
Järjestöpäällikkö
Kynnys ry
p. 040 9401399/ annina.heini@kynnys.fi