Kuvassa on exit-merkki ja juokseva hahmo sekä portaiden merkki

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut sisäministeriölle lausuntonsa sisäisen turvallisuuden selontekoa varten

Kynnys ry pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että sisäisen turvallisuuden selonteko tulee perustumaan laajaan turvallisuuskäsitykseen ja että selonteon laatimisen yhteydessä kuullaan vammaisjärjestöjä.   

Lausunnossa todetaan, ettei Suomi ole vammaisille ihmisille kovinkaan turvallinen. Vakavimman esteen turvallisuudelle muodostaa julkisen vallan suhtautuminen vammaisten ihmisten oikeuksien ja vapauksien edistämiseen. Maan tapana on esimerkiksi sallia turvakotien olevan esteellisiä, olettaa kaikilla olevan samat toimintavalmiudet ja vastaanottavan tietoa samalla tavoin, ajatella, että kaikilla on joku joka huolehtii ja että mm. yhteydenotot hälytyskeskukseen tapahtuvat vain puhumalla ilman voimassaolevaa rekisteröitymistä palveluun. 

Kynnys ry toteaa, että  turvallisuuden ja luottamuksen osittaiseenkin saavuttamiseen tarvitaan mittavaa resursointia koulutukseen, henkilöstöön ja asennemuutoksen juurruttamiseen. Osana kokonaisturvallisuutta tulee huolehtia vammaisten ihmisten riittävistä palveluista, sosiaaliturvasta ja vammaisten ihmisten itse määrittelemästä vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteiskunnassa. Nämä asiat ovat turvallisuuden ehdoton edellytys.

Jotta Suomi olisi turvallinen vammaisten ihmisten näkökulmasta, tulee tehdä myös poliittisia päätöksiä: yhteiskunnan vammaisiin ihmisiin kohdistamat vanhat ja nykyiset ihmisoikeusloukkaukset on tunnistettava, viranomaisten koulutukseen sekä esteettömään ja saavutettavaan viestintään on taattava riittävästi resursseja. Vammaisten pääsy myös oikeuslaitoksen palveluihin on taattava. Vammaisten ihmisten asianosaisasema on tunnistettava myös kun kyse perusoikeudesta esimerkiksi asuntoon ja oikeuteen valita asuinpaikka tai liikkumiseen. Viranhaltijoiden tulee tehdä läheistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja -neuvostojen kanssa, jotta pystyttäisiin tehokkaammin toimeenpanemaan YK:n vammaisyleissopimuksen kansalliset velvoitteet ja päämäärät.   Vammaiselle henkilölle on lisäksi varmistettava puolueeton ja syrjimätön viranomaisasiointi ja yhdenvertainen pääsy terveyden- ja sairaanhoitoon. Tutkimukseen ja raportointiin aiheesta tulisi saada lisää resursseja. 

Arjen turvallisuuden osalta Kynnys painottaa muiden muassa esteettömiä ja monikanavaisia  pelastautumisreittejä, avunkutsulaitteita, opasteita, viranomaisten koulutusta ja vaaratiedotteita kaikille saavutettavissa muodoissa. Asumisyksiköissä, joissa on sähköisiä järjestelmiä, tulisi olla varavirtavaatimus.  Poliisia ja sosiaaliviranomaisia tulisi kouluttaa vammaisten uhrien tunnistamisessa. Tietoisuutta etenkin naisten, lasten ja laitoksissa asuvien henkilöiden rikosten kohteeksi joutumisesta tulisi lisätä ja esimerkiksi  lähestymiskieltoja tarvittaessa vahvistaa. Palvelunkäyttäjien yksityisyydensuojaa tulee vahvistaa.   

Kynnys ry uskoo, että vammaisten ihmisten turvallisuus saadaan esitettyjen toimenpiteiden ja vammaisten osallistamisen avulla uudelle paremmalle tasolle. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ja mitä enemmän vammaiset ihmiset pääsevät mukaan muutosten suunnitteluun, sen helpompaa niihin sopeutuminen on. Turvallisuuden tunnetta voi kasvattaa oikea-aikaisella ja omakielisellä tiedottamisella. Tämä korostuu erityisesti poikkeusaikoina ja yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa.  

Koko lausunnon voit lukea täältä:

Lisätietoja ja tiedustelut:   

Terhi Toikkanen
lakimies
Kynnys ry / Assistentti.info

Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki
terhi@assistentti.info